banner1
PENGYIN
py-banner3

biziň markamyz

PYG
PYG
PYG
PYG

PYGR

"PYG" markasy 2022-nji ýylda esaslandyryldy, köp ýyllyk tehnologiýa ýagyşlary we gözlegleriň netijesinde çyzykly gollanmalar üçin has ýokary takyklyk talaplaryna ýetdik, ýöremegiň takyklygy 0,003 mm-den az bolup biler, bu zawodlaryň az sanlysy, bu has ýokary takyk senagat pudagy üçin has amatlydyr.

Doly gör 01

PYGR

Netijelilige, ygtybarlylyga we ykjamlyga has köp üns bermek bilen PYG® gollanmalary häzirki zaman tehnikasynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.PYG® gollanmalary önümçilikde, esasanam maşyn gurallarynda, robot we transport enjamlarynda giňden ulanylýar.Bu gollanmalar ýokary takyklyk, berklik we agyr ýüklere garşy durmak ukyby bilen tekiz çyzykly hereketi üpjün edýär.

Doly gör 02

PYGR

Netijelilige, ygtybarlylyga we ykjamlyga has köp üns bermek bilen PYG® gollanmalary häzirki zaman tehnikasynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.PYG® gollanmalary önümçilikde, esasanam maşyn gurallarynda, robot we transport enjamlarynda giňden ulanylýar.Bu gollanmalar ýokary takyklyk, berklik we agyr ýüklere garşy durmak ukyby bilen tekiz çyzykly hereketi üpjün edýär.

Doly gör 03

PYGR

Netijelilige, ygtybarlylyga we ykjamlyga has köp üns bermek bilen PYG® gollanmalary häzirki zaman tehnikasynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.PYG® gollanmalary önümçilikde, esasanam maşyn gurallarynda, robot we transport enjamlarynda giňden ulanylýar.Bu gollanmalar ýokary takyklyk, berklik we agyr ýüklere garşy durmak ukyby bilen tekiz çyzykly hereketi üpjün edýär.

Doly gör 04

PYG hakda

Zhejiang Pengyin Technology Development Co., LTD(mundan beýläk PYG diýilýär) gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Ösen döwrebap esasy ýadro önümçilik tehnologiýasy bilen, kompaniýa 20 ýyldan gowrak wagt bäri çyzykly geçiriş takyk komponentlerini we innowasiýa dizaýnyny öwrenmäge we ösdürmäge ünsi jemleýär.

Doly gör
24gf-playCircle

Arza

Örän ýokary hilli hyzmatymyz sebäpli ýarym geçiriji önümçilik enjamlary, ýerüsti ýylmaýjy, CNC maşyn, ýokary tizlikli işleýiş enjamy, NC torna, azyk tehnikasy, lukmançylyk tehnikasy, agaç işläp bejermek, lazer ýaly köp ugurlar üçin PYG çyzykly gollanmalar giňden ulanyldy. kebşirleýji maşyn, senagat robotlary we beýleki awtomatlaşdyryş enjamlary, şeýle hem täze energiýa pudagynyň Surat woltiki enjamlarynda ýokary ýerleşiş takyklygyny aňsatlyk bilen gazanýarlar.Wagt tygşytlaň, öndürijiligi ýokarlandyryň, kärhanalara tehniki hyzmaty azaldyň.

 • Ondarymgeçirijiler

  Ondarymgeçirijiler

  Köpräk oka
 • CNC maşynlary

  CNC maşynlary

  Köpräk oka
 • Lukmançylyk enjamlary

  Lukmançylyk enjamlary

  Köpräk oka
 • LazerKesiji maşyn

  Lazer
  Kesiji maşyn

  Köpräk oka
 • Awtomatlaşdyryş

  Awtomatlaşdyryş

  Köpräk oka
 • Demir ýol tranziti

  Demir ýol tranziti

  Köpräk oka
Surat

Global barlyk

Önümlerimiz ýurtda, daşary ýurtda, şol sanda Amerika, Kanada, Meksika, Türkiýe, Russiýa, Japanaponiýa we ş.m. satylýar, satýan zatlarymyz diňe bir önüm däl, eýsem müşderilerimiziň ynamy we goldawydyr.

Doly gör

Habarlar

Ösen tehnologiýany hödürleýäris, akylly önümçilik we ähli taraplaýyn tehniki hyzmat üçin ýokary takyk çyzykly gollanmalar berýäris.Mundan başga-da, çig maldan, önümçilikden we ýerden peýdalanmakdan 7 * 24 sagat tehniki soraglary hödürleýän hünärmenimiz bar.

Doly gör